iHiring

Recruitment Management

iHiring

Nền tảng quản lý tuyển dụng và thu hút nhân tài

Job Openings

Quản lý việc làm

Job Applications

Quản lý đơn xin việc

Applicant Tracking

Theo dõi quá trình tuyển dụng

Career Website

Hỗ trợ ứng viên nộp CV

Interview Scheduling

Lên lịch phỏng vấn

Manage Team

Quản lý Team

Roles & Permissions

Phân quyền

Todos

Todos & Notes

Reports & More

Báo cáo & Gửi thông báo